09/07/1400 نویسنده : مدیر سایت
205 0 0

دامپروری ویژه

در پرورش حيوانات اهلی قسمت اعظم هزينه توليد مربوط به هزينه تغذيه مي‌باشد.

09/07/1400 نویسنده : مدیر سایت
189 0 0

تغذيه ویژه

هدف ما در بخش دامپروری تکميل مواد موجود در خوراک جهت پاسخگويی دقيق به مجموع احتياجات غذايی بدن دام مي‌باشد.